Relacja z konferencji 26.04.17

 

Frekwencja była znakomita, łącznie wzięło udział w konferncji ponad 120 osób: seniorzy, przedstawiciele prawie wszystkich samorządów objętych projektem oraz animatorzy.

Konferencję rozpoczął wójt gminy Mysłakowice Michał Orman, który przywitał zebranych jako gospodarz gminy. 

Podczas konferencji Dorota Goetz-Prezes LGD podsumowała krótko dotychczasowe doświadczenia ze zrealizowanego projektu w 2016 r. "Seniorzy decydują! Gminne Rady Seniorów" , p. Maria Patejuk-Stenzel opowiedziała o doświadczeniach seniorów z gminy Mysłakowice w 2016 r, Ewa Szturo o doświadczeniach grupy w Podgórzynie. W obu gminach Rady Gmin podjęły decyzje o utworzeniu Gminnych Rad Seniorów. To dobre przykłady i efekty projektu z 2016 r. W gminach: Janowice Wielkie i Szklarska Poręba jest ogromna szansa na ich utworzenie. Pozostałe gminy - mają swoje odrębne tempo, ale wszyscy zmierzamy do utworzenia gminnych rad seniorów lub przy braku gotowości obu stron: seniorów i samorządu - porozumienia seniorów, które dalej będą pracowały nad integracją środowisk senioralnych.

Konferencję odwiedził również przedstawiciel miasta Jelenia Góra jako miasta na prawach powiatu, który wyraził gotowość ze strony samorządu do utworzenia rady seniorów, jeżeli będzei faktyczne zaangażowanie i gotowość ze strony środowiska senioralnego w Jeleniej Górze. Następnie Dorota Goetz omówiła co mamy do zrobienia w 2017 r. w aktualnym projekcie.

Ciekawy wykład zaprezentowała p. Irena Krukowska-Szopa, która przedstawiła sytuację seniorów wg. danych raportu Wskaźniki Aktywnego Starzenia się w ujęciu regionalnym 2014 na zlecenie MPiPS.

W drugiej części konferencji odbyły się warsztaty, podczas których seniorzy pracowali w grupach w obrębie własnych gmin. Seniorzy pracowali nad dwoma pytaniami:

Pyt. nr 1 Jak  (my Seniorzy) możemy lepiej współdziałać (integrować) się w tym roku?

Pyt. nr 2 Jak włączyć do współdziałania innych seniorów?

Efekty pracy były zaskakujące, w odniesieniu do roku 2016 i pracy podczas konferencji - w pomysłach widać ogromny progres! Widać, że praca w grupach w 2016 r, dała efekty również w takiej postaci, część pomysłów będzie można sfinansować w ramach mikroprojektów.

Atmosfera była fantastyczna, a optymizm, chęć do pracy i zmiany tego co możemy zmieniać - ogromna. Dorota Goetz przedstawiła również wstępnie możliwości korzystania przez organizacje senioralne z grantów w ramach PROW 2014-2020. Pierwsze konkursy już jesienią 2017! Rozdano materiały w tym zakresie, zaproszono na grupy robocze oraz zaproszono na spotkania w tym zakresie w poszczególnych gminach.