Rady Seniorów

 
Pierwsza Gminna Rada Seniorów w Podgórzynie. Ogłoszenie Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 25.05.2017 r. powołuje radę w następującym składzie 7-mio osobowym: Danuta Misztak, Aleksandra Krzyżyńska, Zdzisław Ratajski, Danuta Ślężak, Teresa Kodź, Kazimierz Hołyszewski, Marianna Kielesińska. http://podgorzyn.bip.net.pl/?a=1655
 
Gminne Rady Seniorów powoływane są w oparciu o nowy przepis art. 5c ustawy o samorządzie gminnym od 30.11.2013 r. Znowelizowana ustawa zachęca gminy do tworzenia warunków aktywności obywatelskiej seniorów i powoływania Rad Seniorów. Rada Seniorów to ciało doradcze, reprezentujące środowiska osób starszych, włączające środowiska seniorów w procesy decyzyjne samorządów lokalnych. Rada wyraża swoje opinie, konsultuje oraz zgłasza swoje inicjatywy w zakresie np. aktywizacji seniorów, edukacji, kultury, opieki zdrowotnej czy pomocy społecznej. Gminna Rada Seniorów powoływana jest przez Radę Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych organizacji lub środowisk senioralnych.  Na Dolnym Śląsku Rady powołano w dużych miastach, natomiast nieliczne w mniejszych gminach. W Polsce powstało już ponad 100 Rad seniorów, jednak głównie w większych miastach.
Publikacją pomocną w powoływaniu Rad Seniorów może być publikacja powstała w ramach Programu ASOS w 2014 r. "Gminne Rady Seniorów w praktyce - wybrane zagadnienia" - Wiesława Borczyk, Daniel Jachimowicz, Wojciech Nalepa, Nowy Sącz 2014, Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego.