Rady Seniorów

Gminne Rady Seniorów powoływane są w oparciu o nowy przepis art. 5c ustawy o samorządzie gminnym od 30.11.2013 r. Znowelizowana ustawa zachęca gminy do tworzenia warunków aktywności obywatelskiej seniorów i powoływania Rad Seniorów. Rada Seniorów to ciało doradcze, reprezentujące środowiska osób starszych, włączające środowiska seniorów w procesy decyzyjne samorządów lokalnych. Rada wyraża swoje opinie, konsultuje oraz zgłasza swoje inicjatywy w zakresie np. aktywizacji seniorów, edukacji, kultury, opieki zdrowotnej czy pomocy społecznej. Gminna Rada Seniorów powoływana jest przez Radę Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych organizacji lub środowisk senioralnych.  Na Dolnym Śląsku Rady powołano w dużych miastach, natomiast nieliczne w mniejszych gminach. W Polsce powstało już ponad 100 Rad seniorów, jednak głównie w większych miastach.Publikacją pomocną w powoływaniu Rad Seniorów może być publikacja powstała w ramach Programu ASOS w 2014 r. "Gminne Rady Seniorów w praktyce - wybrane zagadnienia" - Wiesława Borczyk, Daniel Jachimowicz, Wojciech Nalepa, Nowy Sącz 2014, Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego.
 
 Pierwsza Rada Seniorów w Podgórzynie. Ogłoszenie Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 25.05.2017 r. powołuje radę w następującym składzie 7-mio osobowym: Danuta Misztak, Aleksandra Krzyżyńska, Zdzisław Ratajski, Danuta Ślężak, Teresa Kodź, Kazimierz Hołyszewski, Marianna Kielesińska. 

Druga Rada Seniorów już w Mysłakowicach. 30.06.2017 r. powołano Radę Seniorów pierwszej kadencji w następującym składzie: Boroń Tadeusz, Jankowska Maria, Nawrot Helena, Radomska Janina, Sobczak Krystyna, Śliwka Krystyna, Wrona Andrzej, zaś w drugiej kadencji na lata 2019-2023: Janina Radomska - Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów, Irena Walczak - Wiceprzewodnicząca Gminnej Rady Seniorów, Maria Jankowska - Sekretarz Gminnej Rady Seniorów, Helena Kantek, Krystyna Śliwka, Augustyn Wilczyński

Trzecia Rada Seniorów powołana w Szklarskiej Porębie. 28.02.2018 r. powołano Radę Seniorów oraz nadano jej statut w składzie na lata 2018 - 2023: Gabriela Orłowska, Anna Gradoń jako sekretarz, Andrzej Ślazyk jako przewodniczący, Wiesław Kondraciuk, Janina Gerczak, Irena Kubera jako wiceprzewodnicząca, Łukasz Majcherek. 

Czwarta Rada Seniorów w Janowicach Wielkich powstała 19.04.2018 r. W skład Rady wchodzą prezes Kazimierz Angielski, wiceprezes Irena Bajek, sekretarz Zofia Dul na lata 2018 - 2023. 

Piąta Rada Seniorów powstała w Kowarach i powołana została na okres 4 lat od dnia 17.10.2018 roku do 17.10.2022 r. W skład Rady wchodzą; Mariola Demczur, Irena Domańska, Edward Matczuk, Krystyna ratajska i Jan Wojdan. 

Szósta Rada Seniorów pojawiła się 19.03.2019 r. w Jelniej Górze. Kadencja trwa 5 lat (2019 - 2024) i spośród 46 kandydatów, wyłoniono 11, którzy uzyskali poparcie: Ciechanowski Zdzisław, Dębski Marek, Gardziejewski Tadeusz, Jośko Mirosława, Lipiński Bartosz, Moskal Anna, Nowak Jan Andrzej, Puszczyński Józef, Robak Czesław, Zagrobelna Barbara i Żuryński Wiktor.

Powiatowa Rada Seniorów została powołana 02.02.2021 r. zarządzeniem Starosty Karkonoskiego na trzyletnią kadencję 2021 – 2023. W jej skład wchodzą przedstawiciele pięciu Gminnych Rad Seniorów, które funkcjonują w: Podgórzynie – Zdzisław Ratajski, Janowicach Wielkich – Irena Bajek, Mysłakowicach – Janina Radomska, Szklarskiej Poręby – Andrzej Ślazyk i Kowar – Regina Nadziejko.

Powstała również siódma Rada Seniorów, tym razem w Piechowicach. Reguluje to Uchwała 196/XXXIV/2021 z dnia 31.03.2021 r. W skład Rady wchodzą: Janowski Henryk, Jędrzejek Grażyna, Szczap Lech oraz Wójcik Kazimierz. Kadencja trwa 4 lata (2021 - 2025).